iPAK Development

iPAK™

iPAK™

Från produktion till affärssystem

Från produktion till affärssystem

Datoriseringen inom industrin gör det möjligt att producera fler enheter i snabbare takt än förut. Många företag väljer att fokusera sin produktion på ett fåtal utvalda enheter, där man kan vara marknadsledande, i syfte att optimera produktionen - uppköp av konkurrerande verksamheter eller samarbetsavtal är andra medel.

Datoriseringen inom industrin gör det möjligt att producera fler enheter i snabbare takt än förut. Många företag väljer att fokusera sin produktion på ett fåtal utvalda enheter, där man kan vara marknadsledande, i syfte att optimera produktionen - uppköp av konkurrerande verksamheter eller samarbetsavtal är andra medel.

Ett integrerat synsätt

Ett integrerat synsätt

För att nå målsättningen krävs att de olika datorsystemen hanterar all information på ett, för användaren, enhetligt sätt där befintliga investeringar i IT-system utgör en viktig del i det totala informationssystemet. Vårt synsätt är att integrera produkter som genom bred användning i industrin blivit de-facto standard. I början av ’90-talet började vi utveckla iPAK™ - ett koncept som genom att målmedvetet ta hänsyn till marknadens krav idag utgör en plattform för bla MES (Manufacturing Execution System) och OEE (Overall Equipment Effectiveness) tillämpningar. Integration av standardprodukter och vilka krav som ställs med avseende på tillgänglighet och prestanda i industriella miljöer (24hx365) är områden som vi har god erfarenhet av genom ett stort antal projekt inom olika branscher.

För att nå målsättningen krävs att de olika datorsystemen hanterar all information på ett, för användaren, enhetligt sätt där befintliga investeringar i IT-system utgör en viktig del i det totala informationssystemet. Vårt synsätt är att integrera produkter som genom bred användning i industrin blivit de-facto standard. I början av ’90-talet började vi utveckla iPAK™ - ett koncept som genom att målmedvetet ta hänsyn till marknadens krav idag utgör en plattform för bla MES (Manufacturing Execution System) och OEE (Overall Equipment Effectiveness) tillämpningar. Integration av standardprodukter och vilka krav som ställs med avseende på tillgänglighet och prestanda i industriella miljöer (24hx365) är områden som vi har god erfarenhet av genom ett stort antal projekt inom olika branscher.

iPAK inom industrin

iPAK inom industrin

Systemet finns idag installerat på företag inom olika marknadssegment, såsom papper och massa-, stål-, verkstads-, gruv- och läkemedelsindustrin. Bland våra kunder finns Södra Cell (Mörrums Bruk), Boliden, Sandvik, Sunpine, Fermeco, Pharmacia & Upjohn [Fler...].
Kontakta oss gärna ifall du saknar inloggningsuppgifter eller önskar en demonstration av iPAK™.

Systemet finns idag installerat på företag inom olika marknadssegment, såsom papper och massa-, stål-, verkstads-, gruv- och läkemedelsindustrin. Bland våra kunder finns Södra Cell (Mörrums Bruk), Boliden, Sandvik, Sunpine, Fermeco, Pharmacia & Upjohn [Fler...].
Kontakta oss gärna ifall du saknar inloggningsuppgifter eller önskar en demonstration av iPAK™.

Optimering och kvalité

Optimering och kvalité

En av målsättningarna med den utökade datoriseringen är att optimera genom insamling, förädling och spridning av information mellan produktionsledning och produktionen. Man kan idag synliggöra hela produktionsförloppet och därmed uppnå full spårbarhet och kvalitetskontroll - en viktig faktor då det numera ställs höga krav på dokumentation av produktkvalitet gentemot kund, exempelvis för reklamationshantering. Ett alltmer decentraliserat beslutsförfarande ökar värdet av att kundinformation och innehåll i övriga affärskritiska system kan kopplas samman och generera en så bred och djup information som möjligt.

En av målsättningarna med den utökade datoriseringen är att optimera genom insamling, förädling och spridning av information mellan produktionsledning och produktionen. Man kan idag synliggöra hela produktionsförloppet och därmed uppnå full spårbarhet och kvalitetskontroll - en viktig faktor då det numera ställs höga krav på dokumentation av produktkvalitet gentemot kund, exempelvis för reklamationshantering. Ett alltmer decentraliserat beslutsförfarande ökar värdet av att kundinformation och innehåll i övriga affärskritiska system kan kopplas samman och generera en så bred och djup information som möjligt.

Läs merRead moore
Färdigt koncept

iPAK MES-GrafiskPlan™

iPAK MES-GrafiskPlan™

Kostnadseffektiv produktionsplanering

Kostnadseffektiv produktionsplanering

Genom förändrat arbetssätt och införande av datorbaserat planeringsstöd får du högre nyttjandegrad av dina produktionsresurser, kortar din ställtider och minskar belastningen på nyckelpersonal. Tydlig visualisering av dina produktionsresurser och leveranser förenklar dessutom kommunikationen/dialogen mellan olika processavsnitt.

Genom förändrat arbetssätt och införande av datorbaserat planeringsstöd får du högre nyttjandegrad av dina produktionsresurser, kortar din ställtider och minskar belastningen på nyckelpersonal. Tydlig visualisering av dina produktionsresurser och leveranser förenklar dessutom kommunikationen/dialogen mellan olika processavsnitt.

I iPAK-MES GrafiskPlan™ hittar du följande funktioner:

I iPAK-MES GrafiskPlan™ hittar du följande funktioner:

 • Grafisk planering av produktionen (GrafiskPlan)
 • Grafisk planering av material (GrafiskPlan)
 • Beslutstöd för planerare, operatörer och administrativ personal
 • Utgår från befintlig orderstock vilken även kan hämtas från befintligt order/ERP/MPS-system för att optimera, förändra och illustrera produktionsflödet och beläggningssituationen
 • Flexibel hantering och presentation i realtid
 • Beläggningskalendrar
 • Färdiga kopplingar mot ERP- och affärssystem
 • Grafisk planering av produktionen (GrafiskPlan)
 • Grafisk planering av material (GrafiskPlan)
 • Beslutstöd för planerare, operatörer och administrativ personal
 • Utgår från befintlig orderstock vilken även kan hämtas från befintligt order/ERP/MPS-system för att optimera, förändra och illustrera produktionsflödet och beläggningssituationen
 • Flexibel hantering och presentation i realtid
 • Beläggningskalendrar
 • Färdiga kopplingar mot ERP- och affärssystem

iPAK MES-GrafiskPlan™ är en av de funktioner som du lätt bygger ihop med hjälp av iPAK™ standardmoduler.

iPAK MES-GrafiskPlan™ är en av de funktioner som du lätt bygger ihop med hjälp av iPAK™ standardmoduler.

Färdigt koncept

iPAK™ OEE/TAK

iPAK™ OEE/TAK

Driftsuppföljning och kvalitetsmätning. Ett beslutsstöd för ledning, produktion och underhåll.

Driftsuppföljning och kvalitetsmätning. Ett beslutsstöd för ledning, produktion och underhåll.

Systemet svarar på frågan hur effektiv produktionen är enligt OEE/TAK-modellen
(Tillgänglighet – Anläggningsutnyttjande – Kvalitetsutbyte).

Systemet svarar på frågan hur effektiv produktionen är enligt OEE/TAK-modellen
(Tillgänglighet – Anläggningsutnyttjande – Kvalitetsutbyte).

Du får tillgång till rapporter på valfri anläggningsenhet som produkt, batch/sats, order, skift och tidsperiod. Hela tiden strävar du efter förbättringar och förenklingar i din produktion för att enkelt uttryckt ”tjäna mera pengar”. Självklart betyder det att du måste mäta och följa upp enligt ett systematiserat metod för att få relevanta jämförelsetal över tiden.

Du får tillgång till rapporter på valfri anläggningsenhet som produkt, batch/sats, order, skift och tidsperiod. Hela tiden strävar du efter förbättringar och förenklingar i din produktion för att enkelt uttryckt ”tjäna mera pengar”. Självklart betyder det att du måste mäta och följa upp enligt ett systematiserat metod för att få relevanta jämförelsetal över tiden.

(T)illgänglighet

Hur stor andel av den planerade produktionstiden används till produktion i ett anläggningsavsnitt eller i en maskin? T påverkas av "ej planerade stopp" som maskinfel, materialbrist eller materialfel, brist på personal, ej planerad ställtid mm.

(A)nläggningsutnyttjande

Detta är ett mått på hur effektivt ett anläggningsavsnitt producerar, kvoterat mot maximal teoretisk produktion. Hastighetsförluster kan även uppstå i ett anläggningsavsnitt vid så kalladetaktningsfel vilket kan uppstå vid hastighets- eller tillgänglighetsproblem iintilliggande produktionsavsnitt.

(K)valitetsutbyte

Hur stor del av det man producerar måste kasseras eller säljas till lägre pris på grund av fel kvalitet? Ibland måste produkter omarbetas för att nå rätt kvalitet och detta påverkar också K.

iPAK™-OEE/TAK är en av de funktioner som lätt byggs ihop med hjälp av iPAK™ standardmoduler.

iPAK™-OEE/TAK är en av de funktioner som lätt byggs ihop med hjälp av iPAK™ standardmoduler.

Färdigt koncept

iPAK-WebDoc™

iPAK-WebDoc™

Dokumenthanteringssystem

Dokumenthanteringssystem

WebDoc™ är en applikation för enkel och smidig dokumenthantering, inklusive kvalitetsdokument för ISO 9001 och ISO 14 000, där krav på kontroll och spårbarhet finns.
Med WebDoc™ får ni kontroll på aktuell dokumentversion, innan den publiceras på intranätet eller Internet. Kunden sparar tid och kan styra och stödja processerna i kvalitetsarbetet.

WebDoc™ är en applikation för enkel och smidig dokumenthantering, inklusive kvalitetsdokument för ISO 9001 och ISO 14 000, där krav på kontroll och spårbarhet finns.
Med WebDoc™ får ni kontroll på aktuell dokumentversion, innan den publiceras på intranätet eller Internet. Kunden sparar tid och kan styra och stödja processerna i kvalitetsarbetet.

Fördelar WebDoc™:

Fördelar WebDoc™:

 • Enkel, kostnadseffektivt och smidig dokumenthantering
 • Kvalitets-, projekt- och affärsdokument enligt ISO 9000/ISO 14000
 • Flera dokumenttyper – Word, Excel, HTML, PDF, PPT
 • Helt webbaserat
 • Alltid aktuell version av ett dokument för alla
 • Komplett historik för varje dokument
 • Säker arbetsprocess med ut- och incheckning, godkännande och publicering
 • Visning i valfritt format, exempelvis PDF
 • Enkel, kostnadseffektivt och smidig dokumenthantering
 • Kvalitets-, projekt- och affärsdokument enligt ISO 9000/ISO 14000
 • Flera dokumenttyper – Word, Excel, HTML, PDF, PPT
 • Helt webbaserat
 • Alltid aktuell version av ett dokument för alla
 • Komplett historik för varje dokument
 • Säker arbetsprocess med ut- och incheckning, godkännande och publicering
 • Visning i valfritt format, exempelvis PDF
WebDoc™ är en av de funktioner som finns i iPAK™ och som enkelt kan kombineras och integreras med andra iPAK™ standardmoduler.
WebDoc™ är en av de funktioner som finns i iPAK™ och som enkelt kan kombineras och integreras med andra iPAK™ standardmoduler.

Referenser

References

ABB Power Tech.

I Sverige har ABB cirka 8 700 medarbetare och finns på 35 orter. I Sverige är företaget en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås, med cirka 4 500 medarbetare, och Ludvika med cirka 2 400 medarbetare. Med ABB Business Centers på tio orter i Sverige erbjuder ABB ökat kundvärde genom lokal närvaro.

Sandviken SMT

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden. Med representation i 130 länder spänner verksamheten över hela världen. Koncernen har 42 000 anställda och en omsättning på cirka 72 miljarder kronor. Sandviks verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom materialteknik

Boliden Mineral

Boliden är den tredje största producenten av koppar och den näst största av zink i Europa. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan, det vill säga prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering och återvinning. Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten. Bolidens huvudprodukter är koppar och zink samt bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs genom affärsområdena Gruvor, Smältverk och Marknad.

Ericsson Erisoft

INEXA PROFIL

Smurfit Kappa Kraftliner

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med kapacitet att årligen tillverka 700 000 ton. Kraftliner är ett baspapper tillverkat av ny fiber och den används för tillverkning av högklassig wellpapp. Smurfit Kappa Kraftliner Piteå ingår i Paper Division Europe i Smurfit Kappa Group.

Kabi-Fresenius

LKAB

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher.

Malaco-Leaf

Leaf är marknadsledare inom sockerkonfektyr i Skandinavien. Malaco-Leaf erbjuder ett brett och varierat sortiment av godis och uppfräschare av hög kvalitet. Bland våra produkter märks starka varumärken som Läkerol, Malaco och Ahlgrens bilar. Leaf Sverige ingår i det internationella sockerkonfektyrföretaget Leaf International, som sedan mars 2005 ägs av Nordic Capital och CVC Capital Partners.

Pharmacia & Upjohn

Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 35 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 371 anställda (i medeltal). 2006 omsatte företaget 623 miljoner kronor och bakade 35 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne.

SSAB

SSAB är ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål. SSAB är ett av de medelstora stålföretagen i Västeuropa. Koncernens stålrörelse har utvecklats framgångsrikt genom en medveten nischorientering. Denna strategiska inriktning ska bibehållas genom en stark fokusering på några utvalda produktsegment där en stark marknadsposition och hög lönsamhet kan uppnås.

Södra Cell Mörrums bruk

Södras värld utgår allt från skogen. Det är skogen som är den ständigt växande råvaran, själva grundförutsättningen för alla olika verksamheter inom Södra. Mer än 50 000 sydsvenska skogsägare är medlemmar i den ekonomiska föreningen Södra. De äger drygt hälften av all privatägd skog i området och dessutom en koncern med företag som är framgångsrika både på den svenska och internationella marknaden.

Utansjöbruk AB (Rottneros)

Vattenfall

SCA

SCA är ett globalt konsumentvaruföretag och pappersföretag som utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar samt tryckpapper och sågade trävaror. Verksamheten är global med försäljning i ett 90-tal länder och tillverkning i cirka 40 länder.

Volvo Lastvagnar

Volvo byggde sin första lastbil 1928. I dag är Volvo en av världens största tillverkare av tunga lastbilar och skapar tillförlitliga transportlösningar för kunder över hela världen.

Fermeco

Fermeco är ett stålföretag med kompetens från konstruktion till färdig behandling. Tillverkningen sker med kvalitetsstyrning enligt ISO 9000. Fermeco har kompetens inom skärande bearbetning, svetsning samt målningsarbeten. Vi är auktoriserade rostskyddsmålare.

Sunpine

Som först i världen med att utvinna biodiesel från råtallolja är SunPines produktionsanläggning unik. Idag utvinner SunPine, förutom biodiesel, även bio-olja, och under 2015 ska harts läggas till förteckningen över SunPines produkter.

ÅF

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. ÅF:s bas är i Europa men har verksamhet och kunder i hela världen.

Kontakt

Contact

Vi bedriver en mycket bred och djup teknisk konsultverksamhet inom många olika branscher.
Tjänsterna vi erbjuder är i många fall inte kopplade till någon specifik bransch utan skär tvärs igenom.

Vi bedriver en mycket bred och djup teknisk konsultverksamhet inom många olika branscher.
Tjänsterna vi erbjuder är i många fall inte kopplade till någon specifik bransch utan skär tvärs igenom.


Industrial PAK Development AB

Västergatan 11
941 33 Piteå
Sweden

xxxxxxxx

http://www.ipak.se

Telefonsupport: Helgfria vardagar 08:00-16:00 eller enligt överenskommelse.

Telephone-support: Mon-Fri 08:00-16:00 CET.

VDCEO Thomas Nordmark
(+46) 70 375 01 95
Försäljning och supportSales and support
Robert Olofsson
(+46) 70 606 91 99
Försäljning och supportSales and support